Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.brandit-fashion.pl

 
 
Informacje ogólne:
 1. Sklep Internetowy brandit-fashion.pl, zwany dalej: "Sklepem" jest prowadzony przez Pana Marcina Ciupę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WOMBAT (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Parkowa 19A, 55-040 Ślęza, adres dodatkowego miejsca prowadzenia działalności: ul. Pszczelarska 15/1, 55-210 Wrocław) (NIP: 7521354690, REGON: 160081951), zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej "Sprzedawcą"
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą czy zawodową.
 

Świadczenie usług droga elektroniczną:

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tego Sklepu:
  1. założenie i prowadzenie Konta, tj. indywidualnego panelu administracyjnego udostępnionego Kupującemu na Stronie, służącego w szczególności do nabywania od Sprzedawcy towarów, zwanym dalej "Kontem";
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz.
 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymagają: połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (e-mail), oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, takich jak np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itd.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierania w sposób dorozumiany, poprzez zaistnienie okoliczności, określonych w pkt 1 a i b.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez Sprzedawcę na adres mail: info@brandit-fashion.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@brandit-fashion.pl

Warunki składania zamówień:

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest podanie wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu zamówień.
 2. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie www.brandit-fashion.pl poprzez dodawanie produktów do koszyka i postępowanie zgodnie z dalszą procedurą lub za pomocą poczty e-mail wysyłając maila z zamówieniem na adres info@brandit-fashion.pl.
 3. W przypadku przesłania zamówienia e-mailem Sklep w ciągu trzech dni roboczych potwierdzi zamówienie wysyłając e-maila a w szczególności dane teleadresowe.
 4. Zamówienia można składać 24h na dobę.
 5. W przypadku, w którym zostanie złożone zamówienie i opłacone online a formularz zgłoszeniowy będzie zawierał błędne dane Sprzedawca dokona wszelkich czynności zmierzających do ustalenia prawidłowych danych. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu i płatności nie uda się ustalić prawidłowych danych, zamówienie to nie będzie mogło być zrealizowane.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy).W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekroczy 14 dni Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem nowego czasu realizacji i poproszony o decyzje czy wydłużony czas oczekiwania na zamówienie jest przez Kupującego do zaakceptowania, czy też chce zrezygnować z zamówienia. W przypadku odmowy zamówienie zostanie anulowane a należności wynikające z zamówienia zostaną zwrócone Kupującemu.
 7. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru na stanie magazynowym, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym znacznym wydłużeniem czasu realizacji złożonego zamówienia. Wówczas będzie mógł zrezygnować z zamówienia.
 8. Terminy realizacji zamówienia liczone są od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź od zawarcia umowy sprzedaży przy wyborze płatności za pobraniem.
 9. brandit-fashion.pl wystawia faktury za zakupione towary.
 10. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.
 11. W przypadku wybrania przez Kupującego niewłaściwego rozmiaru, modelu bądź koloru towaru, przy braku jego wadliwości, ma on możliwość żądania od Sprzedawcy jego wymiany na inny rozmiar, model bądź inny kolor. Koszty wysyłki w obie strony pokrywa Kupujący. Powyższe uprawnienie nie pozbawia ani nie ogranicza innych uprawnień Konsumenta, wynikających z przepisów prawa.

Zapłata:

 1. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Kupujący obowiązany jest do uiszczenia kosztów dostarczenia towarów.
 2. Za zamówione towary płatności można dokonywać za pomocą wpłat online obsługiwanych przez serwis Platnosci.pl (karty kredytowe oraz przelewy online), lub za pomocą przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pobraniem. Wszelkie niezbędne dane potrzebne do dokonania płatności są udostępnione podczas procedury dokonywania zakupu.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia, których opcją płatności jest forma pobrania należności za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie w terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

Reklamacje:

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo wnieść reklamacje do Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku gdy Kupującym jest inna osoba niż Konsument.
 2. Reklamacje można wnosić w jakikolwiek sposób w tym: pisemnie wysyłając bądź składając osobiście u Sprzedawcy bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail: info@brandit-fashion.pl. Wysyłka reklamacji bądź złożenie jej osobiście oraz przesłanie towaru do reklamacji powinno nastąpić na adres:  Wombat ul. Pszczelarska 15/1, 55-210 Wrocław.
 3. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego.
 4. Do reklamacji Konsument może dołączyć dowód zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności: paragon. W przypadku braku dołączenia dowodu zawarcia umowy sprzedaży do reklamacji ustalone zostanie czy towar został zakupiony w sklepie. W przypadku potwierdzenia zakupu reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 5. Sprzedawca odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym zakresie Konsument może skierować sprawę do właściwego:
  1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji;
  2. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.
 7. Formę oraz koszt odesłania reklamowanego produktu należy ustalić wcześniej ze Sprzedawcą. W przypadku braku wcześniejszych ustaleń, koszt jaki zostanie zwrócony, to ten który obowiązuje w sklepie podczas zawierania transakcji dla danej formy (pobranie lub wpłata na konto bankowe). 

Gwarancja:

 1. Gwarancja jest udzielana przez Sprzedawcę, zwanego dalej "Gwarantem".
 2. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji przez 24 miesiące od dnia wydania towaru.
 3. Gwarant oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi i przepisami prawa.
 4. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszystkie wady towaru spowodowane w szczególności stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w procesie produkcji.
 5. Gwarant zobowiązuje się do naprawy towaru wadliwego, wymiany towaru na nowy lub w przypadku wyczerpania zapasów towaru do zwrotu równowartości jego ceny.
 6. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Kupujący wnosi reklamację do Gwaranta.
 7. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru przez uprawnionego z gwarancji. Koszty dostarczenia towaru pokrywa Gwarant.
 8. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych towaru, Klient powinien zgłosić te wady Sprzedawcy w terminie 24 godzin od ich wykrycia w formie wypełnionego i wysłanego formularza wraz z numerem RUM. Numer RUM Klient otrzyma po wysłaniu formularza. Formularz znajduję się na stronie www.brandit-fashion.pl w zakładce: ZWROTY.
   

Zwroty towaru:

 1. Gwarancja jest udzielana przez Sprzedawcę, zwanego dalej "Gwarantem".
 2. Każdy Konsument dokonując zakupu w Sklepie ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w terminie do 14 dni od data otrzymania zakupionego towaru. Oświadczenie może być złożone w jakikolwiek sposób, w szczególności pocztą tradycyjną (na adres podany w pkt 5) bądź elektroniczną. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru na adres Sprzedawcy podany w pkt 5 a Sprzedawca do zwrotu wpłaconej ceny.
 3. W celu zwrotu towaru, odsyłane paczki należy opatrzyć w numerem RUM. Numer ten można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwiem strony www.brandit-fashion.pl wchodząc w link: ZWROTY.  Numer RUM powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RUM nie zostaną odebrane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Towary mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą. Zwrot powinien być dokonany na adres: Wombat  ul. Pszczelarska 15/1, 55-210 Wrocław. Sprzedawca nie odbiera towaru zwracanego za pobraniem.
 7. Konsument ma obowiązek odesłać towar w stanie świadczącym na nieużywany. Towar winien nosić wszystkie metki jakie znajdowały się przy nim w momencie otrzymania towaru.
 8. W przypadku kiedy Konsument zamówi towar, którego Sprzedawca nie posiada w swojej ofercie sklepowej, a towar zostanie pozyskany od producentów i dostarczony, Konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu towaru.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Sklepu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony jedynie z ważnej przyczyny. Każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez sprzedającego na stronie internetowej Sklepu o zmianie Regulaminu. Osoby te zostaną poinformowane o zmianie regulaminu na wskazanych przez nich adres, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu. Kupujący ma prawo do poinformowania Sprzedawcy o braku akceptacji zmian w Regulaminie.
 3. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Kupujący wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Podstawą prawną Polityki jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Polityka wypełnia obowiązki Administratora wobec Użytkowników zwana dalej „RODO” Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.
 
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu